Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. březnu 2016

15. března 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. března 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 268,5 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
10. března 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 85 mil. USD 74 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,0 mld. EUR na 350,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,5 mld. EUR na 1 066,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 5,6 mld. EUR na 108,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 15,8 mld. EUR na 255,3 mld. EUR. Ve středu 9. března 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 61,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 60,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 262,2 mld. EUR (ve srovnání s 246,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,2 mld. EUR na 951,0 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 11. březnu 2016 Rozdíl v porovnání se 4. březnem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání se 4. březnem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,6 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 8,9 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 161,6 mld. EUR +1,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 19,1 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 620,5 mld. EUR +12,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 121,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,2 mld. EUR na 556,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 306 941 39
  2.1 Pohledávky za MMF 79 672 −3
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 268 42
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 165 −397
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 109 329
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 109 329
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 517 576 −462
  5.1 Hlavní refinanční operace 60 808 −484
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 456 744 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 24 22
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 113 498 −894
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 301 463 13 252
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 950 980 14 212
  7.2 Ostatní cenné papíry 350 483 −959
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 27 065 0
9 Ostatní aktiva 212 792 614
Aktiva celkem 2 872 321 12 480
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 066 052 534
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 818 475 7 213
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 556 176 −8 168
  2.2 Vkladová facilita 262 201 15 386
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 99 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 776 −141
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 201 995 2 557
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 108 379 5 620
  5.2 Ostatní závazky 93 616 −3 063
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 55 732 1 249
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 788 −382
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 592 522
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 592 522
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 210 361 929
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 98 199 0
Pasiva celkem 2 872 321 12 480