Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 januari 2016

2 februari 2016

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 januari 2016 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 270,7 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
28 januari 2016  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 102 miljoen USD 90 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,6 miljard naar EUR 353,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,1 miljard naar EUR 1.062,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 9,5 miljard naar EUR 107,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15 miljard naar EUR 312,1 miljard. Op woensdag 27 januari 2016 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 65,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 69 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 18,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 13,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 221,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 207,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 17,7 miljard naar EUR 864,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 29 januari 2016 Verschil t.o.v. 22 januari 2016 – Aankopen Verschil t.o.v. 22 januari 2016 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 19,8 miljard - EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 9,3 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 150,5 miljard +EUR 2 miljard EUR 0,3 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 17,6 miljard +EUR 1,8 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven activa EUR 544,2 miljard +EUR 14,5 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 123,0 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,9 miljard naar EUR 556,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 338.713 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 305.491 −2.480
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.501 109
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 224.990 −2.589
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.281 1.442
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.380 773
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.380 773
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 534.037 −725
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 68.964 3.767
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 464.980 −4.564
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 94 72
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 114.141 −510
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.218.149 16.057
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 864.341 17.616
  7.2 Overige waardepapieren 353.808 −1.559
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.145 0
9 Overige activa 216.993 −753
Totaal activa 2.808.331 13.804
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.062.611 1.109
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 778.386 21.228
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 556.472 6.904
  2.2 Depositofaciliteit 221.820 14.399
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 95 −75
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.082 13
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 195.818 −9.041
  5.1 Overheid 107.932 −9.492
  5.2 Overige verplichtingen 87.886 451
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.489 1.369
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.808 −490
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.056 −605
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.056 −605
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.179 0
10 Overige passiva 214.095 220
11 Herwaarderingsrekeningen 346.172 0
12 Kapitaal en reserves 97.635 0
Totaal passiva 2.808.331 13.804
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media