Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. januáru 2016

2. februára 2016

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. januára 2016 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,1 mld. EUR na 270,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
28. januára 2016  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 102 mil. USD 90 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,6 mld. EUR na 353,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 1,1 mld. EUR na 1 062,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 9,5 mld. EUR na 107,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15 mld. EUR na 312,1 mld. EUR. V stredu 27. januára 2016 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 65,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 69 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 18,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 13,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 221,8 mld. EUR (v porovnaní s 207,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 17,7 mld. EUR na 864,4 mld. EUR V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 29. januáru 2016 Zmena oproti 22. januáru 2016: nákup Zmena oproti 22. januáru 2016: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 19,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 9,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 150,5 mld. EUR +2 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 17,6 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 544,2 mld. EUR +14,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 123,0 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,9 mld. EUR na 556,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 338 713 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 305 491 −2 480
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 501 109
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 224 990 −2 589
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 281 1 442
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 380 773
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 22 380 773
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 534 037 −725
  5.1 Hlavné refinančné operácie 68 964 3 767
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 464 980 −4 564
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 94 72
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 114 141 −510
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 218 149 16 057
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 864 341 17 616
  7.2 Ostatné cenné papiere 353 808 −1 559
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 145 0
9 Ostatné aktíva 216 993 −753
Aktíva spolu 2 808 331 13 804
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 062 611 1 109
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 778 386 21 228
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 556 472 6 904
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 221 820 14 399
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 95 −75
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 082 13
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 195 818 −9 041
  5.1 Verejná správa 107 932 −9 492
  5.2 Ostatné záväzky 87 886 451
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 489 1 369
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 808 −490
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 056 −605
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 056 −605
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 179 0
10 Ostatné pasíva 214 095 220
11 Účty precenenia 346 172 0
12 Základné imanie a rezervy 97 635 0
Pasíva spolu 2 808 331 13 804
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá