Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. lednu 2016

2. února 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. ledna 2016 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,1 mld. EUR na 270,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
28. ledna 2016  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 102 mil. USD 90 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,6 mld. EUR na 353,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,1 mld. EUR na 1 062,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 9,5 mld. EUR na 107,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 15 mld. EUR na 312,1 mld. EUR. Ve středu 27. ledna 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 65,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 69 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 18,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 13,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti prakticky nulovému objemu během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 221,8 mld. EUR (oproti 207,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 17,7 mld. EUR na 864,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 29. lednu 2016 Rozdíl v porovnání s 22. lednem 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 22. lednem 2016 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 19,8 mld. EUR -0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 9,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 150,5 mld. EUR +2 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 17,6 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 544,2 mld. EUR +14,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 123,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,9 mld. EUR na 556,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 338 713 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 305 491 −2 480
  2.1 Pohledávky za MMF 80 501 109
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 224 990 −2 589
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 281 1 442
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 380 773
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 380 773
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 534 037 −725
  5.1 Hlavní refinanční operace 68 964 3 767
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 464 980 −4 564
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 94 72
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 114 141 −510
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 218 149 16 057
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 864 341 17 616
  7.2 Ostatní cenné papíry 353 808 −1 559
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 145 0
9 Ostatní aktiva 216 993 −753
Aktiva celkem 2 808 331 13 804
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 062 611 1 109
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 778 386 21 228
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 556 472 6 904
  2.2 Vkladová facilita 221 820 14 399
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 95 −75
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 082 13
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 195 818 −9 041
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 107 932 −9 492
  5.2 Ostatní závazky 87 886 451
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 489 1 369
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 808 −490
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 056 −605
  8.1 Vklady a ostatní závazky 3 056 −605
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 179 0
10 Ostatní pasiva 214 095 220
11 Účty přecenění 346 172 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 635 0
Pasiva celkem 2 808 331 13 804
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média