European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2016. gada 29. janvārī

2016. gada 2. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2016. gada 29. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 270.7 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2016. gada 28. janvāris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 102 milj. ASV dolāru 90 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 353.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.1 mljrd. euro (līdz 1 062.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.5 mljrd. euro (līdz 107.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 15 mljrd. euro (līdz 312.1 mljrd. euro). Trešdien, 2016. gada 27. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 65.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 69 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 18.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 13.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 221.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 207.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 17.7 mljrd. euro (līdz 864.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2016. gada 29. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 22. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2016. gada 22. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 19.8 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 9.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 150.5 mljrd. euro +2 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 17.6 mljrd. euro +1.8 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 544.2 mljrd. euro +14.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 123.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 556.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 338 713 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 305 491 −2 480
  2.1 SVF debitoru parādi 80 501 109
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 224 990 −2 589
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 281 1 442
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22 380 773
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22 380 773
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 534 037 −725
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 68 964 3 767
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 464 980 −4 564
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 94 72
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 114 141 −510
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 218 149 16 057
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 864 341 17 616
  7.2 Pārējie vērtspapīri 353 808 −1 559
8 Valdības parāds euro 25 145 0
9 Pārējie aktīvi 216 993 −753
Kopā aktīvi 2 808 331 13 804
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 062 611 1 109
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 778 386 21 228
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 556 472 6 904
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 221 820 14 399
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 95 −75
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5 082 13
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 195 818 −9 041
  5.1 Saistības pret valdību 107 932 −9 492
  5.2 Pārējās saistības 87 886 451
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40 489 1 369
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 808 −490
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 056 −605
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 056 −605
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 179 0
10 Pārējās saistības 214 095 220
11 Pārvērtēšanas konti 346 172 0
12 Kapitāls un rezerves 97 635 0
Kopā pasīvi 2 808 331 13 804
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem