Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. januarja 2016

2. februar 2016

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. januarja 2016, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 270,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
28. januar 2016 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 102 mio USD 90 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,6 milijarde EUR na 353,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,1 milijarde EUR na 1.062,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 9,5 milijarde EUR na 107,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15 milijard EUR na 312,1 milijarde EUR. V sredo, 27. januarja 2016, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 65,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 69 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 18,1 milijarde EUR, medtem ko je bila poravnana nova v višini 13,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 221,8 milijarde EUR (v primerjavi z 207,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 17,7 milijarde EUR na 864,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 29. januarja 2016 Razlika od 22. januarja 2016 – kupljeno Razlika od 22. januarja 2016 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 19,8 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 9,3 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 150,5 milijarde EUR +2 milijardi EUR –0,3 milijarde EUR
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 17,6 milijarde EUR +1,8 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 544,2 milijarde EUR +14,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 123,0 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,9 milijarde EUR na 556,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 338.713 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 305.491 −2.480
  2.1 Terjatve do MDS 80.501 109
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 224.990 −2.589
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.281 1.442
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.380 773
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.380 773
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 534.037 −725
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 68.964 3.767
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 464.980 −4.564
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 94 72
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 114.141 −510
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.218.149 16.057
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 864.341 17.616
  7.2 Drugi vrednostni papirji 353.808 −1.559
8 Dolg širše države v EUR 25.145 0
9 Druga sredstva 216.993 −753
Skupaj sredstva 2.808.331 13.804
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.062.611 1.109
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 778.386 21.228
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 556.472 6.904
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 221.820 14.399
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 95 −75
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.082 13
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 195.818 −9.041
  5.1 Širša država 107.932 −9.492
  5.2 Druge obveznosti 87.886 451
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.489 1.369
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.808 −490
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 3.056 −605
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 3.056 −605
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.179 0
10 Druge obveznosti 214.095 220
11 Računi prevrednotenja 346.172 0
12 Kapital in rezerve 97.635 0
Skupaj obveznosti 2.808.331 13.804
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije