SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. januar 2016

2. februar 2016

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. januar 2016, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 270,7 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
28. januar 2016  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 102 mio. USD 90 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,6 mia. euro til 353,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,1 mia. euro til 1.062,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 9,5 mia. euro til 107,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15 mia. euro til 312,1 mia. euro. Onsdag den 27. januar 2016 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 65,2 mia. euro, og en ny på 69 mia. euro blev afviklet med en løbetid på én uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 18,1 mia. euro, og en ny på 13,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 221,8 mia. euro (mod 207,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 17,7 mia. euro til 864,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 29. januar 2016 Ændring i forhold til 22. januar 2016 – opkøb Ændring i forhold til 22. januar 2016 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 19,8 mia. euro - -0,3 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 9,3 mia. euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 150,5 mia. euro +2 mia. euro -0,3 mia. euro
Programmet til opkøb af asset-backed securities 17,6 mia. euro +1,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 544,2 mia. euro +14,5 mia. euro -
Securities Markets Programme 123,0 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,9 mia. euro til 556,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 338.713 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 305.491 −2.480
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.501 109
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 224.990 −2.589
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.281 1.442
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.380 773
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.380 773
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 534.037 −725
  5.1 Primære markedsoperationer 68.964 3.767
  5.2 Langfristede markedsoperationer 464.980 −4.564
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 94 72
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 114.141 −510
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.218.149 16.057
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 864.341 17.616
  7.2 Andre værdipapirer 353.808 −1.559
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.145 0
9 Andre aktiver 216.993 −753
Aktiver i alt 2.808.331 13.804
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.062.611 1.109
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 778.386 21.228
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 556.472 6.904
  2.2 Indlånsfacilitet 221.820 14.399
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 95 −75
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.082 13
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 195.818 −9.041
  5.1 Offentlig forvaltning og service 107.932 −9.492
  5.2 Andre forpligtelser 87.886 451
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.489 1.369
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.808 −490
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 3.056 −605
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.056 −605
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.179 0
10 Andre forpligtelser 214.095 220
11 Revalueringskonti 346.172 0
12 Kapital og reserver 97.635 0
Passiver i alt 2.808.331 13.804
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt