Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 januari 2016

2 februari 2016

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 29 januari 2016 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 270,7 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
28 januari 2016  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 102 miljoner USD 90 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 353,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,1 miljard EUR till 1 062,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 9,5 miljarder EUR till 107,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 15 miljarder EUR till 312,1 miljarder EUR. Onsdagen den 27 januari 2016 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 65,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 69 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 18,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 13,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 221,8 miljarder EUR (jämfört med 207,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 17,7 miljarder EUR till 864,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 29 januari 2016 Förändring jämfört med den 22 januari 2016 – Köp Förändring jämfört med den 22 januari 2016 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 19,8 miljarder EUR - -0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 9,3 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 150,5 miljarder EUR +2 miljarder EUR -0,3 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 17,6 miljarder EUR +1,8 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 544,2 miljarder EUR +14,5 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 123,0 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,9 miljarder EUR till 556,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 338.713 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 305.491 −2.480
  2.1 Fordringar på IMF 80.501 109
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 224.990 −2.589
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.281 1.442
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.380 773
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.380 773
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 534.037 −725
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 68.964 3.767
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 464.980 −4.564
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 94 72
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 114.141 −510
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.218.149 16.057
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 864.341 17.616
  7.2 Andra värdepapper 353.808 −1.559
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.145 0
9 Övriga tillgångar 216.993 −753
Summa tillgångar 2.808.331 13.804
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.062.611 1.109
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 778.386 21.228
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 556.472 6.904
  2.2 Inlåningsfacilitet 221.820 14.399
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 95 −75
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.082 13
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 195.818 −9.041
  5.1 Offentliga sektorn 107.932 −9.492
  5.2 Övriga skulder 87.886 451
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.489 1.369
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.808 −490
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.056 −605
  8.1 Inlåning och övriga skulder 3.056 −605
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.179 0
10 Övriga skulder 214.095 220
11 Värderegleringskonton 346.172 0
12 Eget kapital 97.635 0
Summa skulder 2.808.331 13.804
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media