Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 януари 2016 г.

2 февруари 2016 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 29 януари 2016 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,1 млрд. евро до 270,7 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
28 януари 2016 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 102 млн. щатски долара 90 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,6 млрд. евро до 353,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,1 млрд. евро до 1062,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 9,5 млрд. евро до 107,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 15 млрд. евро до 312,1 млрд. евро. На 27 януари 2016 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 65,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 69 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 18,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 13,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 221,8 млрд. евро (при 207,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение със 17,7 млрд. евро до 864,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 29 януари 2016 г. Разлика спрямо 22 януари 2016 г. – покупки Разлика спрямо 22 януари 2016 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 19,8 млрд. евро - -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 9,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 150,5 млрд. евро +2 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 17,6 млрд. евро +1,8 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 544,2 млрд. евро +14,5 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 123,0 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 6,9 млрд. евро до 556,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 338 713 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 305 491 −2 480
  2.1 Вземания от МВФ 80 501 109
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 224 990 −2 589
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 281 1 442
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 380 773
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 380 773
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 534 037 −725
  5.1 Основни операции по рефинансиране 68 964 3 767
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 464 980 −4 564
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 94 72
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 114 141 −510
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 218 149 16 057
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 864 341 17 616
  7.2 Други ценни книжа 353 808 −1 559
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 145 0
9 Други активи 216 993 −753
Общо активи 2 808 331 13 804
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 062 611 1 109
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 778 386 21 228
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 556 472 6 904
  2.2 Депозитно улеснение 221 820 14 399
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 95 −75
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 082 13
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 195 818 −9 041
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 107 932 −9 492
  5.2 Други задължения 87 886 451
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 489 1 369
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 808 −490
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 056 −605
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 056 −605
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 179 0
10 Други задължения 214 095 220
11 Сметки за преоценка 346 172 0
12 Капитал и резерви 97 635 0
Общо пасиви 2 808 331 13 804
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите