Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 stycznia 2016 roku

2 lutego 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29 stycznia 2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld EUR do poziomu 270,7 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
28 stycznia 2016  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 102 mln USD 90 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,6 mld EUR do poziomu 353,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,1 mld EUR do poziomu 1 062,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 9,5 mld EUR do poziomu 107,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15 mld EUR do poziomu 312,1 mld EUR. W środę 27 stycznia 2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 65,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 69 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 18,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 13,6 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 221,8 mld EUR (wobec 207,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 17,7 mld EUR do poziomu 864,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 29 stycznia 2016 Różnica wobec 22 stycznia 2016 – zakup Różnica wobec 22 stycznia 2016 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,8 mld EUR –0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 150,5 mld EUR +2 mld EUR –0,3 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 17,6 mld EUR +1,8 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 544,2 mld EUR +14,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,9 mld EUR do poziomu 556,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 305.491 −2.480
  2.1 Należności od MFW 80.501 109
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 224.990 −2.589
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.281 1.442
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.380 773
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 22.380 773
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 534.037 −725
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 68.964 3.767
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 464.980 −4.564
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 94 72
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 114.141 −510
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.218.149 16.057
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 864.341 17.616
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 353.808 −1.559
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.145 0
9 Pozostałe aktywa 216.993 −753
Aktywa razem 2.808.331 13.804
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.062.611 1.109
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 778.386 21.228
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 556.472 6.904
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 221.820 14.399
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 95 −75
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.082 13
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 195.818 −9.041
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 107.932 −9.492
  5.2 Pozostałe zobowiązania 87.886 451
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.489 1.369
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.808 −490
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.056 −605
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.056 −605
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0
10 Pozostałe pasywa 214.095 220
11 Różnice z wyceny 346.172 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.635 0
Pasywa razem 2.808.331 13.804
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami