Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 22 mei 2015

26 mei 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 22 mei 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 271,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 373,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 1.027,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 22 miljard naar EUR 92,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5,8 miljard naar EUR 404,2 miljard. Op woensdag 20 mei 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 90,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 88,4 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 93,0 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 101,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14 miljard naar EUR 398 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 22 mei 2015 Verschil ten opzichte van 15 mei 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 15 mei 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,3 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,3 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 82,8 miljard +EUR 2,0 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 6,2 miljard +EUR 0,1 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 134,2 miljard +EUR 11,8 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 138,1 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,7 miljard naar EUR 303,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.965 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 302.385 861
  2.1 Vorderingen op het IMF 82.292 −7
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 220.093 868
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.884 −606
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.033 −181
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.033 −181
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 497.228 −2.222
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 88.398 −2.225
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 408.748 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 82 3
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 131.502 1.248
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 771.725 13.865
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 397.968 13.965
  7.2 Overige waardepapieren 373.757 −100
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.748 0
9 Overige activa 230.083 961
Totaal activa 2.402.553 13.925
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.027.646 −1.279
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 396.593 −10.734
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 303.607 −2.669
  2.2 Depositofaciliteit 92.984 −8.066
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.522 24
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 157.041 24.523
  5.1 Overheid 92.076 22.046
  5.2 Overige verplichtingen 64.965 2.477
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.291 147
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.436 356
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.980 −112
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.980 −112
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 218.096 1.138
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 95.994 −137
Totaal passiva 2.402.553 13.925
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media