Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 22 maj 2015

26 maj 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 22 maj 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var praktiskt taget oförändrad på 271,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljarder EUR till 373,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 1 027,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 22 miljarder EUR till 92,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5,8 miljarder EUR till 404,2 miljarder EUR. Onsdagen den 20 maj 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 90,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 88,4 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 93,0 miljarder EUR (jämfört med 101,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14 miljarder EUR till 398 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 22 maj 2015 Förändring jämfört med den 15 maj 2015 – Köp Förändring jämfört med den 15 maj 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,3 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,3 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 82,8 miljarder EUR +2,0 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 6,2 miljarder EUR +0,1 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 134,2 miljarder EUR +11,8 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 138,1 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,7 miljarder EUR till 303,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.965 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 302.385 861
  2.1 Fordringar på IMF 82.292 −7
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 220.093 868
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.884 −606
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.033 −181
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.033 −181
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 497.228 −2.222
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 88.398 −2.225
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 408.748 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 82 3
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 131.502 1.248
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 771.725 13.865
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 397.968 13.965
  7.2 Andra värdepapper 373.757 −100
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.748 0
9 Övriga tillgångar 230.083 961
Summa tillgångar 2.402.553 13.925
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.027.646 −1.279
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 396.593 −10.734
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 303.607 −2.669
  2.2 Inlåningsfacilitet 92.984 −8.066
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.522 24
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 157.041 24.523
  5.1 Offentliga sektorn 92.076 22.046
  5.2 Övriga skulder 64.965 2.477
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 28.291 147
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.436 356
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.980 −112
  8.1 Inlåning och övriga skulder 6.980 −112
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 218.096 1.138
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 95.994 −137
Summa skulder 2.402.553 13.925

Kontakt för media