Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 22. květnu 2015

26. května 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 22. května 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí prakticky beze změny na úrovni 271,2 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 373,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,3 mld. EUR na 1 027,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 22 mld. EUR na 92,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 5,8 mld. EUR na 404,2 mld. EUR. Ve středu 20. května 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 90,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 88,4 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 93,0 mld. EUR (oproti 101,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14 mld. EUR na 398 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 22. květnu 2015 Rozdíl v porovnání s 15. květnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 15. květnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů  25,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů  11,3 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů  82,8 mld. EUR +2,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy  6,2 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 134,2 mld. EUR +11,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry  138,1 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,7 mld. EUR na 303,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 965 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 302 385 861
  2.1 Pohledávky za MMF 82 292 −7
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 220 093 868
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 884 −606
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 033 −181
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 033 −181
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 497 228 −2 222
  5.1 Hlavní refinanční operace 88 398 −2 225
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 408 748 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 82 3
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 131 502 1 248
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 771 725 13 865
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 397 968 13 965
  7.2 Ostatní cenné papíry 373 757 −100
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 748 0
9 Ostatní aktiva 230 083 961
Aktiva celkem 2 402 553 13 925
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 027 646 −1 279
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 396 593 −10 734
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 303 607 −2 669
  2.2 Vkladová facilita 92 984 −8 066
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 522 24
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 157 041 24 523
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 92 076 22 046
  5.2 Ostatní závazky 64 965 2 477
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 28 291 147
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 436 356
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 980 −112
  8.1 Vklady a ostatní závazky 6 980 −112
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 218 096 1 138
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 994 −137
Pasiva celkem 2 402 553 13 925

Kontakty pro média