Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 май 2015 г.

26 май 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 22 май 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение в размер на 271,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 373,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,3 млрд. евро до 1027,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 22 млрд. евро до 92,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 5,8 млрд. евро до 404,2 млрд. евро. На 20 май 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 90,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 88,4 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 93,0 млрд. евро (при 101,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14 млрд. евро до 398 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 22 май 2015 г. Разлика спрямо 15 май 2015 г. – покупки Разлика спрямо 15 май 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,3 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 82,8 млрд. евро +2,0 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 6,2 млрд. евро +0,1 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 134,2 млрд. евро +11,8 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 138,1 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 2,7 млрд. евро до 303,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 965 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 302 385 861
  2.1 Вземания от МВФ 82 292 −7
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 220 093 868
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 884 −606
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 033 −181
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 033 −181
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 497 228 −2 222
  5.1 Основни операции по рефинансиране 88 398 −2 225
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 408 748 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 82 3
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 131 502 1 248
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 771 725 13 865
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 397 968 13 965
  7.2 Други ценни книжа 373 757 −100
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 748 0
9 Други активи 230 083 961
Общо активи 2 402 553 13 925
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 027 646 −1 279
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 396 593 −10 734
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 303 607 −2 669
  2.2 Депозитно улеснение 92 984 −8 066
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 522 24
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 157 041 24 523
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 92 076 22 046
  5.2 Други задължения 64 965 2 477
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 28 291 147
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 436 356
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 980 −112
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 980 −112
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 218 096 1 138
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 95 994 −137
Общо пасиви 2 402 553 13 925

Данни за контакт за медиите