Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 22. maja 2015

26. maj 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 22. maja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij prav tako ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 271,2 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 373,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 1.027,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 22 milijard EUR na 92,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5,8 milijarde EUR na 404,2 milijarde EUR. V sredo, 20. maja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 90,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 88,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 93,0 milijarde EUR (v primerjavi s 101,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14 milijard EUR na 398 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 22. maja 2015 Razlika od 15. maja 2015 – kupljeno Razlika od 15. maja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,3 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,3 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 82,8 milijarde EUR +2,0 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 6,2 milijarde EUR +0,1 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 134,2 milijarde EUR +11,8 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 138,1 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,7 milijarde EUR na 303,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.965 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 302.385 861
  2.1 Terjatve do MDS 82.292 −7
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 220.093 868
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.884 −606
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.033 −181
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.033 −181
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 497.228 −2.222
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 88.398 −2.225
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 408.748 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 82 3
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 131.502 1.248
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 771.725 13.865
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 397.968 13.965
  7.2 Drugi vrednostni papirji 373.757 −100
8 Dolg širše države v EUR 25.748 0
9 Druga sredstva 230.083 961
Skupaj sredstva 2.402.553 13.925
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.027.646 −1.279
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 396.593 −10.734
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 303.607 −2.669
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 92.984 −8.066
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.522 24
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 157.041 24.523
  5.1 Širša država 92.076 22.046
  5.2 Druge obveznosti 64.965 2.477
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 28.291 147
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.436 356
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.980 −112
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.980 −112
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 218.096 1.138
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 95.994 −137
Skupaj obveznosti 2.402.553 13.925

Stiki za medije