Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 22 maja 2015 r.

26 maja 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 22 maja 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie i wyniosła 271,2 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 373,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld EUR do poziomu 1027,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 22 mld EUR do poziomu 92,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5,8 mld EUR do poziomu 404,2 mld EUR. W środę 20 maja 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 90,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 88,4 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 93,0 mld EUR (wobec 101,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14 mld EUR do poziomu 398 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 22.05.2015 Różnica wobec 15.05.2015 – zakup Różnica wobec 15.05.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 82,8 mld EUR +2,0 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 6,2 mld EUR +0,1 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 134,2 mld EUR +11,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 138,1 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,7 mld EUR do poziomu 303,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.965 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 302.385 861
  2.1 Należności od MFW 82.292 −7
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 220.093 868
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.884 −606
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.033 −181
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.033 −181
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 497.228 −2.222
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 88.398 −2.225
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 408.748 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 82 3
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 131.502 1.248
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 771.725 13.865
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 397.968 13.965
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 373.757 −100
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.748 0
9 Pozostałe aktywa 230.083 961
Aktywa razem 2.402.553 13.925
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.027.646 −1.279
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 396.593 −10.734
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 303.607 −2.669
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 92.984 −8.066
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.522 24
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 157.041 24.523
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 92.076 22.046
  5.2 Pozostałe zobowiązania 64.965 2.477
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 28.291 147
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.436 356
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.980 −112
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.980 −112
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 218.096 1.138
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.994 −137
Pasywa razem 2.402.553 13.925

Kontakt z mediami