Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 22. maj 2015

26. maj 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 22. maj 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev stort set uændret på 271,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,1 mia. euro til 373,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,3 mia. euro til 1.027,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 22 mia. euro til 92,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5,8 mia. euro til 404,2 mia. euro. Onsdag den 20. maj 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 90,6 mia. euro, og en ny på 88,4 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 93,0 mia. euro (mod 101,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14 mia. euro til 398 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 22. maj 2015 Ændring i forhold til 15. maj 2015 – opkøb Ændring i forhold til 15. maj 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 25,3 mia.euro - -
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 11,3 mia.euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 82,8 mia.euro +2,0 mia.euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 6,2 mia.euro +0,1 mia.euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 134,2 mia.euro +11,8 mia.euro -
Securities Markets Programme 138,1 mia.euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,7 mia. euro til 303,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.965 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 302.385 861
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 82.292 −7
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 220.093 868
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.884 −606
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.033 −181
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.033 −181
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 497.228 −2.222
  5.1 Primære markedsoperationer 88.398 −2.225
  5.2 Langfristede markedsoperationer 408.748 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 82 3
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 131.502 1.248
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 771.725 13.865
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 397.968 13.965
  7.2 Andre værdipapirer 373.757 −100
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.748 0
9 Andre aktiver 230.083 961
Aktiver i alt 2.402.553 13.925
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.027.646 −1.279
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 396.593 −10.734
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 303.607 −2.669
  2.2 Indlånsfacilitet 92.984 −8.066
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.522 24
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 157.041 24.523
  5.1 Offentlig forvaltning og service 92.076 22.046
  5.2 Andre forpligtelser 64.965 2.477
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 28.291 147
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.436 356
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.980 −112
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.980 −112
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 218.096 1.138
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 95.994 −137
Passiver i alt 2.402.553 13.925

Medie- og pressehenvendelser