Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 22. svibnja 2015.

26. svibnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 22. svibnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) ostalo je gotovo nepromijenjeno te je iznosilo 271,2 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 373,8 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,3 mlrd. EUR na 1.027,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 22 mlrd. EUR na 92,1 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 5,8 mlrd. EUR na 404,2 mlrd. EUR. U srijedu, 20. svibnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 90,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 88,4 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 93,0 mlrd. EUR (u odnosu na 101,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14 mlrd. EUR na 398 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 22. svibnja 2015. Razlika u odnosu na 15. svibnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 15. svibnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,3 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 82,8 mlrd. EUR +2,0 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 6,2 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 134,2 mlrd. EUR +11,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 138,1 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 2,7 mlrd. EUR na 303,6 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 965 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 302 385 861
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 82 292 −7
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 220 093 868
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 38 884 −606
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 21 033 −181
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 21 033 −181
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 497 228 −2 222
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 88 398 −2 225
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 408 748 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 82 3
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 131 502 1 248
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 771 725 13 865
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 397 968 13 965
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 373 757 −100
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 748 0
9 Ostala imovina 230 083 961
Ukupno imovina 2 402 553 13 925
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 027 646 −1 279
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 396 593 −10 734
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 303 607 −2 669
  2.2 Novčani depoziti 92 984 −8 066
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 2 1
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 522 24
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 157 041 24 523
  5.1 Opća država 92 076 22 046
  5.2 Ostale obveze 64 965 2 477
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 28 291 147
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 436 356
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 980 −112
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 980 −112
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 218 096 1 138
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 95 994 −137
Ukupno obveze 2 402 553 13 925

Kontaktni podatci za medije