Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 22.5.2015

26.5.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 22.5.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 271,2 miljardina eurona asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 373,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,3 miljardilla eurolla 1 027,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 22 miljardilla eurolla 92,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5,8 miljardilla eurolla 404,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 20.5.2015 erääntyi 90,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 88,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 93,0 miljardia euroa (edellisellä viikolla 101,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14 miljardilla eurolla 398 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 22.5.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,3 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,3 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 82,8 miljardia euroa +2,0 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 6,2 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 134,2 miljardia euroa +11,8 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 138,1 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 2,7 miljardilla eurolla 303,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 965 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 302 385 861
  2.1 Saamiset IMF:ltä 82 292 −7
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 220 093 868
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 884 −606
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 033 −181
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 033 −181
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 497 228 −2 222
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 88 398 −2 225
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 408 748 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 82 3
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 131 502 1 248
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 771 725 13 865
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 397 968 13 965
  7.2 Muut arvopaperit 373 757 −100
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 748 0
9 Muut saamiset 230 083 961
Vastaavaa yhteensä 2 402 553 13 925
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 027 646 −1 279
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 396 593 −10 734
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 303 607 −2 669
  2.2 Talletusmahdollisuus 92 984 −8 066
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 522 24
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 157 041 24 523
  5.1 Julkisyhteisöt 92 076 22 046
  5.2 Muut 64 965 2 477
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 28 291 147
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 436 356
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 980 −112
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 980 −112
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 218 096 1 138
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 95 994 −137
Vastattavaa yhteensä 2 402 553 13 925

Yhteyshenkilöt