Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 22. maijā

2015.26.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 22. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā faktiski nemainījās (271.2 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 373.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 1 027.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 22 mljrd. euro (līdz 92.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5.8 mljrd. euro (līdz 404.2 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 20. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 90.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 88.4 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (nemainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 93.0 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 101.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14 mljrd. euro (līdz 398 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 22. maijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 15. maiju Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 15. maiju
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.3 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 82.8 mljrd. euro +2.0 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 6.2 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 134.2 mljrd. euro +11.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 138.1 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.7 mljrd. euro (līdz 303.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,965 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 302,385 861
  2.1 SVF debitoru parādi 82,292 −7
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 220,093 868
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38,884 −606
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,033 −181
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,033 −181
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 497,228 −2,222
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 88,398 −2,225
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 408,748 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 82 3
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 131,502 1,248
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 771,725 13,865
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 397,968 13,965
  7.2 Pārējie vērtspapīri 373,757 −100
8 Valdības parāds euro 25,748 0
9 Pārējie aktīvi 230,083 961
Kopā aktīvi 2,402,553 13,925
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,027,646 −1,279
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 396,593 −10,734
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 303,607 −2,669
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 92,984 −8,066
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,522 24
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 157,041 24,523
  5.1 Saistības pret valdību 92,076 22,046
  5.2 Pārējās saistības 64,965 2,477
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,291 147
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,436 356
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,980 −112
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,980 −112
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 218,096 1,138
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 95,994 −137
Kopā pasīvi 2,402,553 13,925
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem