Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 22. máju 2015

26. mája 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 22. mája 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) zostala po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií takmer nezmenená na úrovni 271,2 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,1 mld. EUR na 373,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,3 mld. EUR na 1 027,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 22 mld. EUR na 92,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) vzrástol o 5,8 mld. EUR na 404,2 mld. EUR. V stredu 20. mája 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 90,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 88,4 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 93,0 mld. EUR (v porovnaní so 101,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14 mld. EUR na 398 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 22. máju 2015 Zmena oproti 15. máju 2015: nákup Zmena oproti 15. máju 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 82,8 mld. EUR +2,0 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 6,2 mld. EUR +0,1 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 134,2 mld. EUR +11,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 138,1 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 2,7 mld. EUR na 303,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 965 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 302 385 861
  2.1 Pohľadávky voči MMF 82 292 −7
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 220 093 868
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 884 −606
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 033 −181
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 033 −181
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 497 228 −2 222
  5.1 Hlavné refinančné operácie 88 398 −2 225
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 408 748 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 82 3
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 131 502 1 248
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 771 725 13 865
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 397 968 13 965
  7.2 Ostatné cenné papiere 373 757 −100
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 748 0
9 Ostatné aktíva 230 083 961
Aktíva spolu 2 402 553 13 925
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 027 646 −1 279
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 396 593 −10 734
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 303 607 −2 669
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 92 984 −8 066
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 522 24
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 157 041 24 523
  5.1 Verejná správa 92 076 22 046
  5.2 Ostatné záväzky 64 965 2 477
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 291 147
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 436 356
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 980 −112
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 980 −112
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 218 096 1 138
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 95 994 −137
Pasíva spolu 2 402 553 13 925

Kontakt pre médiá