Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. gegužės 22 d.

2015 m. gegužės 26 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. gegužės 22 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) iš esmės nesikeitė ir buvo 271,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 373,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 1 027,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22 mlrd. eurų – iki 92,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 404,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. gegužės 20 d., baigėsi 90,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 88,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 93,0 mlrd. eurų (palyginti su 101,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 14 mlrd. eurų – iki 398 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. gegužės 22 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 15 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. gegužės 15 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,3 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,3 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 82,8 mlrd. eurų +2,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 6,2 mlrd. eurų +0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 134,2 mlrd. eurų +11,8 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 138,1 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 303,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 965 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 302 385 861
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 82 292 −7
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 220 093 868
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 884 −606
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 033 −181
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 033 −181
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 497 228 −2 222
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 88 398 −2 225
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 408 748 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 82 3
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 131 502 1 248
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 771 725 13 865
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 397 968 13 965
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 373 757 −100
8 Valdžios skola eurais 25 748 0
9 Kitas turtas 230 083 961
Visas turtas 2 402 553 13 925
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 027 646 −1 279
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 396 593 −10 734
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 303 607 −2 669
  2.2 Indėlių galimybė 92 984 −8 066
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 522 24
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 157 041 24 523
  5.1 Valdžiai 92 076 22 046
  5.2 Kiti įsipareigojimai 64 965 2 477
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 28 291 147
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 436 356
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 980 −112
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 980 −112
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 218 096 1 138
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 994 −137
Visi įsipareigojimai 2 402 553 13 925

Kontaktai žiniasklaidai