Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. februáru 2014

11. februára 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. februára 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,4 mld. EUR na 206,9 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 355,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 0,2 mld. EUR na 932,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 18,3 mld. EUR na 74,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 36 mld. EUR na 448,5 mld. EUR. V stredu 5. februára 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 115,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 95,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 151,2 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 175,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 0,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 47,2 mld. EUR (v porovnaní s 56,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa znížil o 0,7 mld. EUR na 230,6 mld. EUR v dôsledku splatenia cenných papierov nadobudnutých v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 7. februára 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 175,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 39,8 mld. EUR a 15,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 15,2 mld. EUR na 200,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 303 157 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 244 197 −48
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 027 −373
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 163 169 325
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 803 −941
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 160 −999
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 160 −999
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 671 271 −20 663
5.1 Hlavné refinančné operácie 95 146 −20 489
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 575 576 −468
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 548 293
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 70 472 −2 401
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 586 245 −1 162
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 230 603 −712
7.2 Ostatné cenné papiere 355 641 −451
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 28 237 −50
9 Ostatné aktíva 244 795 −460
Aktíva spolu 2 190 338 −26 723
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 932 643 185
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 423 168 44
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 200 444 −15 246
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 47 221 −8 843
2.3 Termínované vklady 175 500 24 294
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 −160
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 107 973
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 94 110 −21 956
5.1 Verejná správa 74 544 −18 322
5.2 Ostatné záväzky 19 566 −3 634
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 101 874 −4 256
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 990 −1 934
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 405 1 320
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 405 1 320
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 52 717 0
10 Ostatné pasíva 220 856 −1 118
11 Účty precenenia 262 876 0
12 Základné imanie a rezervy 90 591 18
Pasíva spolu 2 190 338 −26 723

Kontakt pre médiá