Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. veebruar 2014

11. veebruar 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. veebruaril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 206,9 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 355,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 0,2 miljardi euro võrra 932,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 18,3 miljardi euro võrra 74,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 36 miljardi euro võrra 448,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. veebruaril 2014 möödus 115,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 95,1 miljardit eurot. Samal päeval möödus 151,2 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 0,5 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 47,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 56,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 230,6 miljardi euroni seoses tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamisega. Selle tulemusel ulatus 7. veebruaril 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 175,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 39,8 miljardi ja 15,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,2 miljardi euro võrra 200,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 157 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 197 −48
2.1 Nõuded RVFle 81 027 −373
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 169 325
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 22 803 −941
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 160 −999
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 160 −999
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 671 271 −20 663
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 95 146 −20 489
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 575 576 −468
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 548 293
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 70 472 −2 401
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 586 245 −1 162
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 230 603 −712
7.2 Muud väärtpaberid 355 641 −451
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 237 −50
9 Muud varad 244 795 −460
Varad kokku 2 190 338 −26 723
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 932 643 185
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 423 168 44
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 200 444 −15 246
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 47 221 −8 843
2.3 Tähtajalised hoiused 175 500 24 294
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −160
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 107 973
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 94 110 −21 956
5.1 Valitsussektor 74 544 −18 322
5.2 Muud kohustused 19 566 −3 634
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 101 874 −4 256
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 990 −1 934
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 405 1 320
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 405 1 320
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 220 856 −1 118
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 90 591 18
Kohustused kokku 2 190 338 −26 723

Kontaktandmed