Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. únoru 2014

11. února 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. února 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,4 mld. EUR na 206,9 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 355,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,2 mld. EUR na 932,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 18,3 mld. EUR na 74,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 36 mld. EUR na 448,5 mld. EUR. Ve středu 5 února 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 115,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 95,1 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 151,2 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 175,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před lhůtou splatnosti 0,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (oproti 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 47,2 mld. EUR (oproti 56,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 230,6 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 7. února 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 175,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 39,8 mld. EUR, resp. 15,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,2 mld. EUR na 200,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 303 157 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 244 197 −48
2.1 Pohledávky za MMF 81 027 −373
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 163 169 325
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 803 −941
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 160 −999
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 160 −999
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 671 271 −20 663
5.1 Hlavní refinanční operace 95 146 −20 489
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 575 576 −468
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 548 293
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 70 472 −2 401
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 586 245 −1 162
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 230 603 −712
7.2 Ostatní cenné papíry 355 641 −451
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 28 237 −50
9 Ostatní aktiva 244 795 −460
Aktiva celkem 2 190 338 −26 723
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 932 643 185
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 423 168 44
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 200 444 −15 246
2.2 Vkladová facilita 47 221 −8 843
2.3 Termínované vklady 175 500 24 294
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 −160
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 107 973
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 94 110 −21 956
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 74 544 −18 322
5.2 Ostatní závazky 19 566 −3 634
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 101 874 −4 256
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 990 −1 934
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 405 1 320
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 405 1 320
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 717 0
10 Ostatní pasiva 220 856 −1 118
11 Účty přecenění 262 876 0
12 Kapitál a rezervní fondy 90 591 18
Pasiva celkem 2 190 338 −26 723

Kontakty pro média