Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. februarja 2014

11. februar 2014

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. februarja 2014, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 206,9 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 355,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,2 milijarde EUR na 932,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 18,3 milijarde EUR na 74,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 36 milijard EUR na 448,5 milijarde EUR. V sredo, 5. februarja 2014, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 115,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 95,1 milijarde EUR z zapadlostjo en teden. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 151,2 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 175,5 milijarde EUR.

V tem tednu so bila pred zapadlostjo odplačana sredstva, prejeta v operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, v višini 0,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 47,2 milijarde EUR (v primerjavi s 56,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 230,6 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 7. februarja 2014, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 175,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 39,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 15,2 milijarde EUR na 200,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 303.157 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 244.197 −48
2.1 Terjatve do MDS 81.027 −373
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.169 325
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.803 −941
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.160 −999
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.160 −999
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 671.271 −20.663
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 95.146 −20.489
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 575.576 −468
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 548 293
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 70.472 −2.401
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 586.245 −1.162
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 230.603 −712
7.2 Drugi vrednostni papirji 355.641 −451
8 Dolg širše države v EUR 28.237 −50
9 Druga sredstva 244.795 −460
Skupaj sredstva 2.190.338 −26.723
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 932.643 185
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 423.168 44
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 200.444 −15.246
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 47.221 −8.843
2.3 Vezane vloge 175.500 24.294
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 −160
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.107 973
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 94.110 −21.956
5.1 Širša država 74.544 −18.322
5.2 Druge obveznosti 19.566 −3.634
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 101.874 −4.256
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 990 −1.934
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 6.405 1.320
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 6.405 1.320
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.717 0
10 Druge obveznosti 220.856 −1.118
11 Računi prevrednotenja 262.876 0
12 Kapital in rezerve 90.591 18
Skupaj obveznosti 2.190.338 −26.723

Stiki za medije