Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 februari 2014

11 februari 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 7 februari 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 206,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under förra veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner i samband med det stående sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 355,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 932,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 18,3 miljarder EUR till 74,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 36 miljarder EUR till 448,5 miljarder EUR. Onsdagen den 5 februari 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 115,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 95,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 151,2 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 175,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 0,5 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 47,2 miljarder EUR (jämfört med 56,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 230,6 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper förvärvade inom ramen för första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 7 februari 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 175,7 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 39,8 miljarder EUR respektive 15,1 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,2 miljarder EUR till 200,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 303.157 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 244.197 −48
2.1 Fordringar på IMF 81.027 −373
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.169 325
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.803 −941
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.160 −999
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.160 −999
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 671.271 −20.663
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 95.146 −20.489
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 575.576 −468
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 548 293
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 70.472 −2.401
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 586.245 −1.162
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 230.603 −712
7.2 Andra värdepapper 355.641 −451
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 28.237 −50
9 Övriga tillgångar 244.795 −460
Summa tillgångar 2.190.338 −26.723
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 932.643 185
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 423.168 44
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 200.444 −15.246
2.2 Inlåningsfacilitet 47.221 −8.843
2.3 Inlåning med fast löptid 175.500 24.294
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 −160
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.107 973
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 94.110 −21.956
5.1 Offentliga sektorn 74.544 −18.322
5.2 Övriga skulder 19.566 −3.634
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 101.874 −4.256
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 990 −1.934
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.405 1.320
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.405 1.320
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.717 0
10 Övriga skulder 220.856 −1.118
11 Värderegleringskonton 262.876 0
12 Eget kapital 90.591 18
Summa skulder 2.190.338 −26.723

Kontakt för media