Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 lutego 2014 r.

11 lutego 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7 lutego 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR do poziomu 206,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 355,6 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 0,2 mld EUR do poziomu 932,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 18,3 mld EUR do poziomu 74,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) spadł o 36 mld EUR do poziomu 448,5 mld EUR. W środę 5 lutego 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 115,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 95,1 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 151,2 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 175,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym została spłacona przed terminem zapadalności kwota 0,5 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 47,2 mld EUR (wobec 56,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,7 mld EUR do poziomu 230,6 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 7 lutego 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 175,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 39,8 mld EUR i 15,1 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 15,2 mld EUR do poziomu 200,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 303.157 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 244.197 −48
2.1 Należności od MFW 81.027 −373
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.169 325
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 22.803 −941
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.160 −999
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.160 −999
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 671.271 −20.663
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 95.146 −20.489
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 575.576 −468
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 548 293
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 70.472 −2.401
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 586.245 −1.162
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 230.603 −712
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 355.641 −451
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 28.237 −50
9 Pozostałe aktywa 244.795 −460
Aktywa razem 2.190.338 −26.723
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 932.643 185
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 423.168 44
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 200.444 −15.246
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 47.221 −8.843
2.3 Depozyty terminowe 175.500 24.294
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −160
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.107 973
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 94.110 −21.956
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 74.544 −18.322
5.2 Pozostałe zobowiązania 19.566 −3.634
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 101.874 −4.256
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 990 −1.934
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.405 1.320
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.405 1.320
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.717 0
10 Pozostałe pasywa 220.856 −1.118
11 Różnice z wyceny 262.876 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 90.591 18
Pasywa razem 2.190.338 −26.723

Kontakt z mediami