Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. vasario 7 d.

2014 m. vasario 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. vasario 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 206,9 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Praėjusią savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 355,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 932,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,3 mlrd. eurų – iki 74,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36 mlrd. eurų – iki 448,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. vasario 5 d., baigėsi 115,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 95,1 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 151,2 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 175,5 mlrd. eurų.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 0,5 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 47,2 mlrd. eurų (palyginti su 56,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 230,6 mlrd. eurų dėl pagal padengtų obligacijų pirmąją ir antrąją pirkimo programas įsigytų vertybinių popierių išpirkimo. Dėl to 2014 m. vasario 7 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 175,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 39,8 mlrd. eurų ir 15,1 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,2 mlrd. eurų – iki 200,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 303 157 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 197 −48
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 027 −373
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 169 325
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 803 −941
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 160 −999
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 160 −999
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 671 271 −20 663
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 95 146 −20 489
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 575 576 −468
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 548 293
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 70 472 −2 401
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 586 245 −1 162
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 230 603 −712
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 355 641 −451
8 Valdžios skola eurais 28 237 −50
9 Kitas turtas 244 795 −460
Visas turtas 2 190 338 −26 723
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 932 643 185
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 423 168 44
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 200 444 −15 246
2.2 Indėlių galimybė 47 221 −8 843
2.3 Terminuotieji indėliai 175 500 24 294
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 −160
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 107 973
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 94 110 −21 956
5.1 Valdžiai 74 544 −18 322
5.2 Kiti įsipareigojimai 19 566 −3 634
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 101 874 −4 256
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 990 −1 934
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 405 1 320
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 405 1 320
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 717 0
10 Kiti įsipareigojimai 220 856 −1 118
11 Perkainojimo sąskaitos 262 876 0
12 Kapitalas ir rezervai 90 591 18
Visi įsipareigojimai 2 190 338 −26 723

Kontaktai žiniasklaidai