Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 февруари 2014 г.

11 февруари 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 7 февруари 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 206,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 355,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,2 млрд. евро до 932,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 18,3 млрд. евро до 74,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 36 млрд. евро до 448,5 млрд. евро. На 5 февруари 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 115,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 95,1 млрд. евро, с едноседмичен матуритет. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 151,2 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 175,5 млрд. евро.

През седмицата 0,5 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 47,2 млрд. евро (при 56,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 230,6 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа, придобити по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 7 февруари 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 175,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 39,8 млрд. евро и 15,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 15,2 млрд. евро до 200,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 303 157 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 244 197 −48
2.1 Вземания от МВФ 81 027 −373
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 169 325
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 803 −941
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 160 −999
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 160 −999
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 671 271 −20 663
5.1 Основни операции по рефинансиране 95 146 −20 489
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 575 576 −468
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 548 293
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 70 472 −2 401
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 586 245 −1 162
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 230 603 −712
7.2 Други ценни книжа 355 641 −451
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 28 237 −50
9 Други активи 244 795 −460
Общо активи 2 190 338 −26 723
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 932 643 185
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 423 168 44
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 200 444 −15 246
2.2 Депозитно улеснение 47 221 −8 843
2.3 Срочни депозити 175 500 24 294
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −160
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 107 973
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 94 110 −21 956
5.1 Сектор „Държавно управление“ 74 544 −18 322
5.2 Други задължения 19 566 −3 634
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 101 874 −4 256
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 990 −1 934
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 405 1 320
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 405 1 320
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 717 0
10 Други задължения 220 856 −1 118
11 Сметки за преоценка 262 876 0
12 Капитал и резерви 90 591 18
Общо пасиви 2 190 338 −26 723

Данни за контакт за медиите