Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 februari 2014

11 februari 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 februari 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 206,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System uitgevoerd.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 355,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 932,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 18,3 miljard naar EUR 74,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 36 miljard naar EUR 448,5 miljard. Op woensdag 5 februari 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 115,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 95,1 miljard, met een looptijd van één week, verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 151,2 miljard en werden voor een bedrag van EUR 175,5 miljard nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 0,5 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 47,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 56,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 230,6 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 7 februari 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 175,7 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 39,8 miljard en EUR 15,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,2 miljard naar EUR 200,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 303.157 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 244.197 −48
2.1 Vorderingen op het IMF 81.027 −373
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.169 325
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.803 −941
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.160 −999
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.160 −999
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 671.271 −20.663
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 95.146 −20.489
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 575.576 −468
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 548 293
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 70.472 −2.401
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 586.245 −1.162
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 230.603 −712
7.2 Overige waardepapieren 355.641 −451
8 Overheidsschuld, luidende in euro 28.237 −50
9 Overige activa 244.795 −460
Totaal activa 2.190.338 −26.723
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 932.643 185
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 423.168 44
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 200.444 −15.246
2.2 Depositofaciliteit 47.221 −8.843
2.3 Termijndeposito's 175.500 24.294
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 −160
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.107 973
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 94.110 −21.956
5.1 Overheid 74.544 −18.322
5.2 Overige verplichtingen 19.566 −3.634
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 101.874 −4.256
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 990 −1.934
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.405 1.320
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.405 1.320
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.717 0
10 Overige passiva 220.856 −1.118
11 Herwaarderingsrekeningen 262.876 0
12 Kapitaal en reserves 90.591 18
Totaal passiva 2.190.338 −26.723
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media