Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 7. februārī

2014.11.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 7. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 206.9 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgiem mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 355.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 932.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 18.3 mljrd. euro (līdz 74.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 36 mljrd. euro (līdz 448.5 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 5. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 115.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 95.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 151.2 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 175.5 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 0.5 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 47.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 56.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 230.6 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 7. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 175.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 39.8 mljrd. euro un 15.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.2 mljrd. euro (līdz 200.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 303,157 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 244,197 −48
2.1 SVF debitoru parādi 81,027 −373
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 163,169 325
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,803 −941
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,160 −999
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,160 −999
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 671,271 −20,663
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 95,146 −20,489
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 575,576 −468
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 548 293
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 70,472 −2,401
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 586,245 −1,162
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 230,603 −712
7.2 Pārējie vērtspapīri 355,641 −451
8 Valdības parāds euro 28,237 −50
9 Pārējie aktīvi 244,795 −460
Kopā aktīvi 2,190,338 −26,723
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 932,643 185
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 423,168 44
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 200,444 −15,246
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 47,221 −8,843
2.3 Termiņnoguldījumi 175,500 24,294
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 −160
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,107 973
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 94,110 −21,956
5.1 Saistības pret valdību 74,544 −18,322
5.2 Pārējās saistības 19,566 −3,634
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 101,874 −4,256
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 990 −1,934
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,405 1,320
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,405 1,320
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,717 0
10 Pārējās saistības 220,856 −1,118
11 Pārvērtēšanas konti 262,876 0
12 Kapitāls un rezerves 90,591 18
Kopā pasīvi 2,190,338 −26,723

Kontaktinformācija presei