Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému 
k 5. októbru 2012

9. októbra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. októbra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 186 mil. EUR v dôsledku predaja zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 229,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
4. októbra 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 1,6 mld. USD 2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6 mld. EUR na 316,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,9 mld. EUR na 894,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 6,9 mld. EUR na 105,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 3,9 mld. EUR na 655,4 mld. EUR. V stredu 3. októbra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 117,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 102,9 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 296,5 mld. EUR (v porovnaní s 315,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,2 mld. EUR na 280 mld. EUR. V týždni končiacom sa 5. októbra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 209,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 54,2 mld. EUR a 16,3 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 4,5 mld. EUR na 521,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 106 −186
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 257 825 1 412
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 091 22
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 167 734 1 390
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 713 −144
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 201 689
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 201 689
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 162 312 −15 872
5.1 Hlavné refinančné operácie 102 886 −14 496
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 058 750 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 669 −1 378
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 7 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 211 168 −1 484
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 596 870 −785
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 280 008 −199
7.2 Ostatné cenné papiere 316 862 −586
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 010 0
9 Ostatné aktíva 268 384 −3 473
Úhrn aktív 3 062 589 −19 843
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 894 360 1 864
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 028 244 −24 285
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 521 337 −4 493
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 296 464 −19 289
2.3 Termínované vklady 209 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 443 −502
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 122 897
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 128 650 9 211
5.1 Verejná správa 105 891 6 934
5.2 Ostatné záväzky 22 759 2 277
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 164 572 −7 095
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 761 563
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 114 489
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 114 489
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 234 149 −1 486
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 551 0
Úhrn pasív 3 062 589 −19 843

Kontakt pre médiá