Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 oktober 2012

9 oktober 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 oktober 2012 motsvarade minskningen på 186 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 229,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
4 oktober 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,6 miljarder USD 2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 316,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,9 miljarder EUR till 894,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 6,9 miljarder EUR till 105,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 3,9 miljarder EUR till 655,4 miljarder EUR. Onsdagen den 3 oktober 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 117,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 102,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 209 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,7 miljarder EUR (jämfört med 2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 296,5 miljarder EUR (jämfört med 315,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 280 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 5 oktober 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 209,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 54,2 miljarder EUR respektive 16,3 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,5 miljarder EUR till 521,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.106 −186
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 257.825 1.412
2.1 Fordringar på IMF 90.091 22
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 167.734 1.390
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.713 −144
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.201 689
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.201 689
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.162.312 −15.872
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 102.886 −14.496
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.058.750 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 669 −1.378
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 7 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 211.168 −1.484
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 596.870 −785
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.008 −199
7.2 Andra värdepapper 316.862 −586
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.010 0
9 Övriga tillgångar 268.384 −3.473
Summa tillgångar 3.062.589 −19.843
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 894.360 1.864
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.028.244 −24.285
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 521.337 −4.493
2.2 Inlåningsfacilitet 296.464 −19.289
2.3 Inlåning med fast löptid 209.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.443 −502
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.122 897
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 128.650 9.211
5.1 Offentliga sektorn 105.891 6.934
5.2 Övriga skulder 22.759 2.277
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 164.572 −7.095
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.761 563
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.114 489
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.114 489
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 234.149 −1.486
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.551 0
Summa skulder 3.062.589 −19.843

Kontakt för media