Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 5. oktobrī

2012.9.10.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 5. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 186 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 229.4 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 4. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 1.6 mljrd. ASV dolāru 2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 316.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.9 mljrd. euro (līdz 894.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 6.9 mljrd. euro (līdz 105.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 3.9 mljrd. euro (līdz 655.4 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 3. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 117.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 102.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 209 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 296.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 315.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 280 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 5. oktobrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 209.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 54.2 mljrd. euro un 16.3 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 521.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,106 −186
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 257,825 1,412
2.1 SVF debitoru parādi 90,091 22
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 167,734 1,390
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39,713 −144
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,201 689
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,201 689
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,162,312 −15,872
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 102,886 −14,496
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,058,750 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 669 −1,378
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 7 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 211,168 −1,484
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 596,870 −785
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 280,008 −199
7.2 Pārējie vērtspapīri 316,862 −586
8 Valdības parāds euro 30,010 0
9 Pārējie aktīvi 268,384 −3,473
Kopā aktīvi 3,062,589 −19,843
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 894,360 1,864
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,028,244 −24,285
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 521,337 −4,493
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 296,464 −19,289
2.3 Termiņnoguldījumi 209,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,443 −502
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,122 897
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 128,650 9,211
5.1 Saistības pret valdību 105,891 6,934
5.2 Pārējās saistības 22,759 2,277
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 164,572 −7,095
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,761 563
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,114 489
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,114 489
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 234,149 −1,486
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,551 0
Kopā pasīvi 3,062,589 −19,843

Kontaktinformācija presei