Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 октомври 2012 г.

9 октомври 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 5 октомври 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление със 186 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 229,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
4 октомври 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,6 млрд. щатски долара 2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,6 млрд. евро до 316,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,9 млрд. евро до 894,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 6,9 млрд. евро до 105,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 3,9 млрд. евро до 655,4 млрд. евро. На 3 октомври 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 117,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 102,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при 2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 296,5 млрд. евро (при 315,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 280 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 5 октомври 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 209,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 54,2 млрд. евро и 16,3 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 4,5 млрд. евро до 521,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 106 −186
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 257 825 1 412
2.1 Вземания от МВФ 90 091 22
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 167 734 1 390
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 713 −144
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 201 689
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 201 689
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 162 312 −15 872
5.1 Основни операции по рефинансиране 102 886 −14 496
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 058 750 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 669 −1 378
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 7 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 211 168 −1 484
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 596 870 −785
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 008 −199
7.2 Други ценни книжа 316 862 −586
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 010 0
9 Други активи 268 384 −3 473
Общо активи 3 062 589 −19 843
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 894 360 1 864
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 028 244 −24 285
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 521 337 −4 493
2.2 Депозитно улеснение 296 464 −19 289
2.3 Срочни депозити 209 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 443 −502
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 122 897
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 128 650 9 211
5.1 Сектор „Държавно управление“ 105 891 6 934
5.2 Други задължения 22 759 2 277
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 164 572 −7 095
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 761 563
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 114 489
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 114 489
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 234 149 −1 486
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 551 0
Общо пасиви 3 062 589 −19 843

Данни за контакт за медиите