Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 października 2012 r.

9 października 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5 października 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 186 mln EUR w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,2 mld EUR do poziomu 229,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
4 października 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,6 mld USD 2 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld EUR do poziomu 316,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,9 mld EUR do poziomu 894,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 6,9 mld EUR do poziomu 105,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 3,9 mld EUR do poziomu 655,4 mld EUR. W środę 3 października 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 117,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 102,9 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (wobec 2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 296,5 mld EUR (wobec 315,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 280 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 5 października 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 209,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 54,2 mld EUR i 16,3 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4,5 mld EUR do poziomu 521,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.106 −186
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 257.825 1.412
2.1 Należności od MFW 90.091 22
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 167.734 1.390
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.713 −144
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.201 689
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.201 689
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.162.312 −15.872
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 102.886 −14.496
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.058.750 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 669 −1.378
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 7 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 211.168 −1.484
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 596.870 −785
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.008 −199
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 316.862 −586
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.010 0
9 Pozostałe aktywa 268.384 −3.473
Aktywa razem 3.062.589 −19.843
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 894.360 1.864
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.028.244 −24.285
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 521.337 −4.493
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 296.464 −19.289
2.3 Depozyty terminowe 209.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.443 −502
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.122 897
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 128.650 9.211
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 105.891 6.934
5.2 Pozostałe zobowiązania 22.759 2.277
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 164.572 −7.095
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.761 563
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.114 489
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.114 489
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 234.149 −1.486
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.551 0
Pasywa razem 3.062.589 −19.843

Kontakt z mediami