Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. oktoober 2012

9. oktoober 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

5. oktoobril lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 186 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 229,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
4. oktoober 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 1,6 miljardit USA dollarit 2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 316,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,9 miljardi euro võrra 894,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 6,9 miljardi euro võrra 105,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 3,9 miljardi euro võrra 655,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. oktoobril 2012 möödus 117,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 102,9 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 209 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 296,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 315,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 280 miljardi euroni seoses väärtpaberite lunastamisega tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 5. oktoobril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 209,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 54,2 miljardi ja 16,3 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,5 miljardi euro võrra 521,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 106 −186
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 257 825 1 412
2.1 Nõuded RVFle 90 091 22
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 167 734 1 390
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 39 713 −144
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 201 689
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 201 689
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 162 312 −15 872
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 102 886 −14 496
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 058 750 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 669 −1 378
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 7 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 211 168 −1 484
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 596 870 −785
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 008 −199
7.2 Muud väärtpaberid 316 862 −586
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 010 0
9 Muud varad 268 384 −3 473
Varad kokku 3 062 589 −19 843
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 894 360 1 864
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 028 244 −24 285
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 521 337 −4 493
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 296 464 −19 289
2.3 Tähtajalised hoiused 209 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 443 −502
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 122 897
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 128 650 9 211
5.1 Valitsussektor 105 891 6 934
5.2 Muud kohustused 22 759 2 277
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 164 572 −7 095
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 761 563
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 114 489
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 114 489
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 234 149 −1 486
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 551 0
Kohustused kokku 3 062 589 −19 843

Kontaktandmed