Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. oktober 2012

9. oktober 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. oktober 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 186 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 229,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
4. oktober 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,6 mia. USD 2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,6 mia. euro til 316,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,9 mia. euro til 894,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 6,9 mia. euro til 105,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 3,9 mia. euro til 655,4 mia. euro. Onsdag den 3. oktober 2012 udløb en primær markedsoperation på 117,4 mia. euro, og en ny på 102,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209 mia. euro, og der blev modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 296,5 mia. euro (mod 315,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,2 mia. euro til 280 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 5. oktober 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 209,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 54,2 mia. euro og 16,3 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,5 mia. euro til 521,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.106 −186
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 257.825 1.412
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.091 22
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 167.734 1.390
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.713 −144
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.201 689
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.201 689
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.162.312 −15.872
5.1 Primære markedsoperationer 102.886 −14.496
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.058.750 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 669 −1.378
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 7 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 211.168 −1.484
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 596.870 −785
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 280.008 −199
7.2 Andre værdipapirer 316.862 −586
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.010 0
9 Andre aktiver 268.384 −3.473
Aktiver i alt 3.062.589 −19.843
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 894.360 1.864
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.028.244 −24.285
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 521.337 −4.493
2.2 Indlånsfacilitet 296.464 −19.289
2.3 Indskud med fast løbetid 209.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.443 −502
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.122 897
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 128.650 9.211
5.1 Offentlig forvaltning og service 105.891 6.934
5.2 Andre forpligtelser 22.759 2.277
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 164.572 −7.095
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.761 563
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.114 489
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.114 489
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 234.149 −1.486
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.551 0
Passiver i alt 3.062.589 −19.843

Medie- og pressehenvendelser