Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 oktober 2012

9 oktober 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 oktober 2012 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 186 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 229,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
4 oktober 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,6 miljard USD 2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 316,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,9 miljard naar EUR 894,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 6,9 miljard naar EUR 105,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 3,9 miljard naar EUR 655,4 miljard. Op woensdag 3 oktober 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 117,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 102,9 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 296,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 315,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 280 miljard. De daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 5 oktober 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de Effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 209,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 54,2 miljard en EUR 16,3 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,5 miljard naar EUR 521,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.106 −186
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 257.825 1.412
2.1 Vorderingen op het IMF 90.091 22
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 167.734 1.390
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.713 −144
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.201 689
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.201 689
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.162.312 −15.872
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 102.886 −14.496
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.058.750 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 669 −1.378
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 7 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 211.168 −1.484
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 596.870 −785
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 280.008 −199
7.2 Overige waardepapieren 316.862 −586
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.010 0
9 Overige activa 268.384 −3.473
Totaal activa 3.062.589 −19.843
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 894.360 1.864
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.028.244 −24.285
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 521.337 −4.493
2.2 Depositofaciliteit 296.464 −19.289
2.3 Termijndeposito's 209.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.443 −502
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.122 897
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 128.650 9.211
5.1 Overheid 105.891 6.934
5.2 Overige verplichtingen 22.759 2.277
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 164.572 −7.095
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.761 563
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.114 489
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.114 489
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 234.149 −1.486
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.551 0
Totaal passiva 3.062.589 −19.843

Contactpersonen voor de media