Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. říjnu 2012

9. října 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. října 2012 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 186 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,2 mld. EUR na 229,4 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
4. října 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,6 mld. USD 2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,6 mld. EUR na 316,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 1,9 mld. EUR na 894,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 6,9 mld. EUR na 105,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 3,9 mld. EUR na 655,4 mld. EUR. Ve středu 3. října 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 117,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 102,9 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (během předchozího týdne byly poskytnuty 2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 296,5 mld. EUR (oproti 315,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 280 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 5. října 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 209,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 54,2 mld. EUR, resp. 16,3 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,5 mld. EUR na 521,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 106 −186
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 257 825 1 412
2.1 Pohledávky za MMF 90 091 22
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 167 734 1 390
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 713 −144
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 201 689
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 201 689
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 162 312 −15 872
5.1 Hlavní refinanční operace 102 886 −14 496
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 058 750 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 669 −1 378
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 7 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 211 168 −1 484
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 596 870 −785
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 008 −199
7.2 Ostatní cenné papíry 316 862 −586
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 010 0
9 Ostatní aktiva 268 384 −3 473
Aktiva celkem 3 062 589 −19 843
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 894 360 1 864
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 028 244 −24 285
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 521 337 −4 493
2.2 Vkladová facilita 296 464 −19 289
2.3 Termínované vklady 209 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 443 −502
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 122 897
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 128 650 9 211
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 105 891 6 934
5.2 Ostatní závazky 22 759 2 277
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 164 572 −7 095
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 761 563
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 114 489
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 114 489
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 234 149 −1 486
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 551 0
Pasiva celkem 3 062 589 −19 843

Kontakty pro média