Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. oktobra 2012

9. oktober 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. oktobra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 186 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 229,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
4. oktober 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,6 mrd USD 2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 316,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,9 milijarde EUR na 894,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 6,9 milijarde EUR na 105,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 3,9 milijarde EUR na 655,4 milijarde EUR. V sredo, 3. oktobra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 117,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 102,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 2 milijardama EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 296,5 milijarde EUR (v primerjavi s 315,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 280 milijard EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 5. oktobra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 209,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 54,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,3 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4,5 milijarde EUR na 521,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.106 −186
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 257.825 1.412
2.1 Terjatve do MDS 90.091 22
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 167.734 1.390
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.713 −144
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.201 689
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.201 689
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.162.312 −15.872
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 102.886 −14.496
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.058.750 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 669 −1.378
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 7 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 211.168 −1.484
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 596.870 −785
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.008 −199
7.2 Drugi vrednostni papirji 316.862 −586
8 Dolg širše države v EUR 30.010 0
9 Druga sredstva 268.384 −3.473
Skupaj sredstva 3.062.589 −19.843
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 894.360 1.864
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.028.244 −24.285
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 521.337 −4.493
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 296.464 −19.289
2.3 Vezane vloge 209.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.443 −502
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.122 897
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 128.650 9.211
5.1 Širša država 105.891 6.934
5.2 Druge obveznosti 22.759 2.277
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 164.572 −7.095
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.761 563
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.114 489
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.114 489
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 234.149 −1.486
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.551 0
Skupaj obveznosti 3.062.589 −19.843

Stiki za medije