Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. septembru 2012

18. septembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. septembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 4,1 mld. EUR na 234,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
13. september 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2,2 mld. USD 3,8 mld. USD
13. september 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 9,9 mld. USD 3,7 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 319,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 2,1 mld. EUR na 894,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 13,5 mld. EUR na 100,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 15,4 mld. EUR na 651,1 mld. EUR. V stredu 12. septembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 126,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 130,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 209 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. V stredu 12. septembra 2012 bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 25,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 13,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 335 mld. EUR (v porovnaní s 326,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nákupov cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 0,2 mld. EUR na 279,2 mld. EUR. V týždni končiacom sa 14. septembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 54,7 mld. EUR a 15,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 22,9 mld. EUR na 526,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 778 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 262 555 −340
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 851 −232
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 171 704 −108
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 42 682 −3 664
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 325 671
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 325 671
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 197 841 −7 447
5.1 Hlavné refinančné operácie 130 342 4 008
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 066 386 −11 336
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 044 153
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 70 −272
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 214 542 −1 708
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 598 416 −301
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 279 165 242
7.2 Ostatné cenné papiere 319 251 −543
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 042 0
9 Ostatné aktíva 261 831 307
Úhrn aktív 3 061 012 −12 481
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 894 502 −2 082
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 073 119 −14 900
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 526 420 −22 867
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 335 048 8 244
2.3 Termínované vklady 209 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 650 −277
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 538 846
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 121 098 7 371
5.1 Verejná správa 100 820 13 470
5.2 Ostatné záväzky 20 278 −6 099
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 170 176 −4 057
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 581 −793
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 899 861
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 899 861
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 230 625 272
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 750 0
Úhrn pasív 3 061 012 −12 481

Kontakt pre médiá