Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 września 2012 r.

18 września 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 14 września 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,1 mld EUR do poziomu 234,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
13 września 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2,2 mld USD 3,8 mld USD
13 września 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 9,9 mld USD 3,7 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,5 mld EUR do poziomu 319,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,1 mld EUR do poziomu 894,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13,5 mld EUR do poziomu 100,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 15,4 mld EUR do poziomu 651,1 mld EUR. W środę 12 września 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 126,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 130,3 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. Również w środę 12 września 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 25,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 13,8 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1 mld EUR (wobec 0,9 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 335 mld EUR (wobec 326,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 279,2 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów papierów wartościowych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 14 września 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 54,7 mld EUR i 15,6 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 22,9 mld EUR do poziomu 526,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.778 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 262.555 −340
2.1 Należności od MFW 90.851 −232
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 171.704 −108
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 42.682 −3.664
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.325 671
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.325 671
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.197.841 −7.447
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 130.342 4.008
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.066.386 −11.336
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.044 153
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 70 −272
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 214.542 −1.708
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 598.416 −301
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 279.165 242
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 319.251 −543
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.042 0
9 Pozostałe aktywa 261.831 307
Aktywa razem 3.061.012 −12.481
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 894.502 −2.082
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.073.119 −14.900
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 526.420 −22.867
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 335.048 8.244
2.3 Depozyty terminowe 209.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.650 −277
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.538 846
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 121.098 7.371
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 100.820 13.470
5.2 Pozostałe zobowiązania 20.278 −6.099
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 170.176 −4.057
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.581 −793
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.899 861
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.899 861
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 230.625 272
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.750 0
Pasywa razem 3.061.012 −12.481

Kontakt z mediami