Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. september 2012

18. september 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. septembril 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 4,1 miljardi euro võrra 234,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
13. september 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2,2 miljardit USA dollarit 3,8 miljardit USA dollarit
13. september 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 9,9 miljardit USA dollarit 3,7 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 319,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 2,1 miljardi euro võrra 894,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 13,5 miljardi euro võrra 100,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 15,4 miljardi euro võrra 651,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. septembril 2012 möödus 126,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 130,3 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 209 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Kolmapäeval, 12. septembril 2012 möödus ka 25,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 13,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 335 miljardi euro ulatuses (võrreldes 326,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 279,2 miljardi euroni, tingituna väärtpaberiostudest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 14. septembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 54,7 miljardi ja 15,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 22,9 miljardi euro võrra 526,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 778 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 262 555 −340
2.1 Nõuded RVFle 90 851 −232
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 171 704 −108
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 42 682 −3 664
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 325 671
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 325 671
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 197 841 −7 447
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 130 342 4 008
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 066 386 −11 336
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 044 153
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 70 −272
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 214 542 −1 708
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 598 416 −301
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 279 165 242
7.2 Muud väärtpaberid 319 251 −543
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 042 0
9 Muud varad 261 831 307
Varad kokku 3 061 012 −12 481
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 894 502 −2 082
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 073 119 −14 900
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 526 420 −22 867
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 335 048 8 244
2.3 Tähtajalised hoiused 209 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 650 −277
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 538 846
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 121 098 7 371
5.1 Valitsussektor 100 820 13 470
5.2 Muud kohustused 20 278 −6 099
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 170 176 −4 057
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 581 −793
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 899 861
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 899 861
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 230 625 272
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 750 0
Kohustused kokku 3 061 012 −12 481

Kontaktandmed