Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 september 2012

18 september 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 september 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,1 miljard naar EUR 234,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
13 september 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2,2 miljard USD 3,8 miljard
13 september 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 9,9 miljard USD 3,7 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 319,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,1 miljard naar EUR 894,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13,5 miljard naar EUR 100,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 15,4 miljard naar EUR 651,1 miljard. Op woensdag 12 september 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 126,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 130,3 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 209 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken. Op woensdag 12 september 2012 verviel tevens een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 25,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 13,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 335 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 326,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 279,2 miljard. Deze stijging was het resultaat van aankopen van effecten in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 14 september 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,8 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 54,7 miljard EUR 15,6 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 22,9 miljard naar EUR 526,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.778 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 262.555 −340
2.1 Vorderingen op het IMF 90.851 −232
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 171.704 −108
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 42.682 −3.664
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.325 671
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.325 671
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.197.841 −7.447
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 130.342 4.008
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.066.386 −11.336
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.044 153
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 70 −272
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 214.542 −1.708
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 598.416 −301
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 279.165 242
7.2 Overige waardepapieren 319.251 −543
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.042 0
9 Overige activa 261.831 307
Totaal activa 3.061.012 −12.481
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 894.502 −2.082
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.073.119 −14.900
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 526.420 −22.867
2.2 Depositofaciliteit 335.048 8.244
2.3 Termijndeposito's 209.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.650 −277
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.538 846
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 121.098 7.371
5.1 Overheid 100.820 13.470
5.2 Overige verplichtingen 20.278 −6.099
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 170.176 −4.057
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.581 −793
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.899 861
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.899 861
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 230.625 272
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.750 0
Totaal passiva 3.061.012 −12.481

Contactpersonen voor de media