Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. september 2012

18. september 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. september 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,1 mia. euro til 234,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
13. september 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2,2 mia. USD 3,8 mia.
13. september 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 9,9 mia. USD 3,7 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 319,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,1 mia. euro til 894,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13,5 mia. euro til 100,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 15,4 mia. euro til 651,1 mia. euro. Onsdag den 12. september 2012 udløb en primær markedsoperation på 126,3 mia. euro, og en ny på 130,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 209 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. Ligeledes onsdag den 12. september 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 25,2 mia. euro og en ny på 13,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1 mia. euro (mod 0,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 335 mia. euro (mod 326,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,2 mia. euro til 279,2 mia. euro. Denne stigning skyldtes opkøb af værdipapirer under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 14. september 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,8 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 54,7 mia. euro og 15,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 22,9 mia. euro til 526,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.778 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 262.555 −340
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.851 −232
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 171.704 −108
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 42.682 −3.664
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.325 671
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.325 671
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.197.841 −7.447
5.1 Primære markedsoperationer 130.342 4.008
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.066.386 −11.336
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.044 153
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 70 −272
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 214.542 −1.708
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 598.416 −301
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 279.165 242
7.2 Andre værdipapirer 319.251 −543
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.042 0
9 Andre aktiver 261.831 307
Aktiver i alt 3.061.012 −12.481
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 894.502 −2.082
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.073.119 −14.900
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 526.420 −22.867
2.2 Indlånsfacilitet 335.048 8.244
2.3 Indskud med fast løbetid 209.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.650 −277
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.538 846
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 121.098 7.371
5.1 Offentlig forvaltning og service 100.820 13.470
5.2 Andre forpligtelser 20.278 −6.099
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 170.176 −4.057
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.581 −793
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.899 861
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.899 861
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 230.625 272
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.750 0
Passiver i alt 3.061.012 −12.481

Medie- og pressehenvendelser