Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. septembra 2012

18. september 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. septembra 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 4,1 milijarde EUR na 234,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
13. september 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2,2 mrd USD 3,8 mrd USD
13. september 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 9,9 mrd USD 3,7 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 319,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,1 milijarde EUR na 894,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13,5 milijarde EUR na 100,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 15,4 milijarde EUR na 651,1 milijarde EUR. V sredo, 12. septembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 126,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 130,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 209 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. Prav tako v sredo, 12. septembra 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 25,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 13,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1 milijardo EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 335 milijard EUR (v primerjavi s 326,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 279,2 milijarde EUR. Povečanje je rezultat nakupov vrednostnih papirjev v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 14. septembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 54,7 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 15,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 22,9 milijarde EUR na 526,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.778 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 262.555 −340
2.1 Terjatve do MDS 90.851 −232
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 171.704 −108
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 42.682 −3.664
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.325 671
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.325 671
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.197.841 −7.447
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 130.342 4.008
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.066.386 −11.336
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.044 153
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 70 −272
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 214.542 −1.708
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 598.416 −301
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 279.165 242
7.2 Drugi vrednostni papirji 319.251 −543
8 Dolg širše države v EUR 30.042 0
9 Druga sredstva 261.831 307
Skupaj sredstva 3.061.012 −12.481
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 894.502 −2.082
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.073.119 −14.900
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 526.420 −22.867
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 335.048 8.244
2.3 Vezane vloge 209.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.650 −277
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.538 846
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 121.098 7.371
5.1 Širša država 100.820 13.470
5.2 Druge obveznosti 20.278 −6.099
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 170.176 −4.057
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.581 −793
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.899 861
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.899 861
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 230.625 272
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.750 0
Skupaj obveznosti 3.061.012 −12.481

Stiki za medije