Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. září 2012

18. září 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. září 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 4,1 mld. EUR na 234,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
13. září 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2,2 mld. USD 3,8 mld. USD
13. září 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 9,9 mld. USD 3,7 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 319,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) klesla o 2,1 mld. EUR na 894,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 13,5 mld. EUR na 100,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 15,4 mld. EUR na 651,1 mld. EUR. Ve středu 12. září 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 126,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 130,3 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 209 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve středu 12. září 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 25,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 13,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 1 mld. EUR (oproti 0,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 335 mld. EUR (oproti 326,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 279,2 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem nákupů cenných papírů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 14. září 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 54,7 mld. EUR, resp. 15,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 22,9 mld. EUR na 526,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 778 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 262 555 −340
2.1 Pohledávky za MMF 90 851 −232
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 171 704 −108
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 42 682 −3 664
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 325 671
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 325 671
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 197 841 −7 447
5.1 Hlavní refinanční operace 130 342 4 008
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 066 386 −11 336
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 044 153
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 70 −272
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 214 542 −1 708
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 598 416 −301
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 279 165 242
7.2 Ostatní cenné papíry 319 251 −543
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 042 0
9 Ostatní aktiva 261 831 307
Aktiva celkem 3 061 012 −12 481
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 894 502 −2 082
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 073 119 −14 900
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 526 420 −22 867
2.2 Vkladová facilita 335 048 8 244
2.3 Termínované vklady 209 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 650 −277
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 538 846
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 121 098 7 371
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 100 820 13 470
5.2 Ostatní závazky 20 278 −6 099
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 170 176 −4 057
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 581 −793
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 899 861
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 899 861
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 230 625 272
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 750 0
Pasiva celkem 3 061 012 −12 481

Kontakty pro média