Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 септември 2012 г.

18 септември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 септември 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 4,1 млрд. евро до 234,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
13 септември 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2,2 млрд. щатски долара 3,8 млрд. щатски долара
13 септември 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 9,9 млрд. щатски долара 3,7 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 319,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,1 млрд. евро до 894,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 13,5 млрд. евро до 100,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 15,4 млрд. евро до 651,1 млрд. евро. На 12 септември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 126,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 130,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 209 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. Също така на 12 септември 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 25,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 13,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1 млрд. евро (при 0,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 335 млрд. евро (при 326,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 279,2 млрд. евро. Увеличението се дължи на покупки на ценни книжа по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 14 септември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 54,7 млрд. евро и 15,6 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 22,9 млрд. евро до 526,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 778 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 262 555 −340
2.1 Вземания от МВФ 90 851 −232
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 171 704 −108
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 42 682 −3 664
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 325 671
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 325 671
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 197 841 −7 447
5.1 Основни операции по рефинансиране 130 342 4 008
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 066 386 −11 336
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 044 153
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 70 −272
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 214 542 −1 708
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 598 416 −301
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 279 165 242
7.2 Други ценни книжа 319 251 −543
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 042 0
9 Други активи 261 831 307
Общо активи 3 061 012 −12 481
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 894 502 −2 082
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 073 119 −14 900
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 526 420 −22 867
2.2 Депозитно улеснение 335 048 8 244
2.3 Срочни депозити 209 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 650 −277
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 538 846
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 121 098 7 371
5.1 Сектор „Държавно управление“ 100 820 13 470
5.2 Други задължения 20 278 −6 099
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 170 176 −4 057
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 581 −793
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 899 861
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 899 861
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 230 625 272
11 Сметки за преоценка 409 840 0
12 Капитал и резерви 85 750 0
Общо пасиви 3 061 012 −12 481

Данни за контакт за медиите